κορεσμένο οδικό δίκτυο

Home» Mοντέλα Κυκλοφορίας» Δυναμικά μοντέλα προσομοίωσης.


Με το λογισμικό Vision δημιουργούμε δυναμικά μοντέλα προσομοίωσης και ξεπερνάμε την παραδοσιακή διαδικασία σχεδιασμού με το στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό, με εφαρμογές σε πραγματικό χρόνο.
Στην επίλυση των υφισταμένων κρίσιμων προβλημάτων κατά τρόπο αποτελεσματικό με την προσαρμογή και ανταπόκριση στις προκλήσεις του μέλλοντος.
Επιπλέον προχωρούσε στην ταχεία αξιολόγηση των συνθηκών λειτουργίας των υφιστάμενων μεταφορών σε σχέση με τις στρατηγικές για τη βελτίωση.
Το μοντέλο μας επιτρέπει να ενσωματώσουμε σε πραγματικό χρόνο τα δεδομένα στη διαδικασία σχεδιασμού για τη διενέργεια αξιολογήσεων.
Το λογισμικό καλύπτει όλες τις δραστηριότητες στον τομέα του σχεδιασμού των μεταφορών και της κυκλοφοριακης τεχνικης.
Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματά του το καθιστούν ιδανικό για την ανταλλαγή δεδομένων με τις δημοφιλείς υπάρχουσες βάσεις δεδομένων GIS, καθώς και για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων των αναλύσεων.

JW Player goes here
Δυναμικό μοντέλο κέντρου πόλης-Υφιστάμενη κατάσταση